Kvalitetspolicy

Bakgrund

Söve AB bedriver försäljning av park- och lekutrustning för privat och offentlig miljö.

Söve AB:s Kvalitetspolicy är framtagen på uppdrag av företagets styrelse och är ett dokument med riktlinjer avseende kvalitet och faktorer som påverkar kvaliteten. Alla inom företaget förväntas följa policyn, såväl anställda som styrelsemedlemmar.

Syfte

Målet med Söve AB:s kvalitetsarbete är nöjda kunder. Söve AB:s namn skall vara förknippat med hög kvalitet vad gäller personal, produkter/tjänster och kundservice.

Riktlinjer

Ledning skall sätta klara kvalitetsmål som kommuniceras, följs upp och revideras regelbundet.

Kundtillfredsställelse

Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder. Därför

 • utgår vi från vad som är bäst för kunden på lång sikt
 • har vi en hög tillgänglighet när det gäller våra kunder
 • visar vi upp vårt kunnande och ger ett kompetent intryck i kundens ögon
 • tillhandahåller vi säkra, hållbara produkter med lång livslängd
 • vi erbjuder personliga möten
 • vi erbjuder ritningshjälp vid planering av mötesplatser

Medarbetartillfredställelse

En god och produktiv arbetsmiljö är en framgångsfaktor. Därför

 • arbetar samtliga medarbetare som ett lag där vetskap finns om den individuella arbetsinsatsens betydelse för helheten
 • kommunisera kritisk information i syfte att arbete skall kunna utföras med kvalitet och framgång
 • uppmärksammar och bekräftar vi framgång samt belönar uppnådda mål
 • tillser vi att rätt person är på rätt plats genom välplanerad rekrytering och vidareutbildning
 • följer vi vår värdegrund

Vi har FRAMÅTANDA, är TROVÄRDIGA, vi INSPIRERAR

Leverantörtillfredställelse

Nöjda leverantörer säkerställer att vi kan erbjuda produkter och tjänster som marknaden efterfrågar. Därför

 • är vi aktiva att marknadsföra våra leverantörers produkter
 • jobbar vi aktivt att uppnå uppsatta kommuniserade säljmål

Ägartillfredställelse

Nöjda ägare och värdeutveckling är en framgångsfaktor då det säkerställer företagets fortbestånd och tillväxt. Därför

 • ansvarar alla medarbetare för företagets långsiktiga överlevnad
 • är målbilden tydlig och kommunicerad
 • att vi har en stark ambition att uppnå de uppställda målen

Samhälle

Söve AB ingår i ett större sammanhang. Därför

 • följer vi de lagar och förordningar som råder men även företagets etiska regler och policys
 • har vi kretsloppsbegreppet i åtanke vid beslut
 • minimerar vi negativ påverkan på luft, vatten och mark
 • minimerar vi förbrukning av vatten och energi

Ständiga förbättringar

Vår omvärldsmiljö och affärsidé kräver ständiga förbättringar i genomförandet. Därför

 • baserar vi våra beslut på fakta och analyser
 • gör vi rätt saker i rätt tid och på rätt sätt
 • arbetar vi proaktivt med att förebygga risker och problem
 • engagerar vi medarbetare och andra intressenter i det dagliga förbättringsarbetet i syfte att öka kundnöjdhet

Systerbolaget Söve AS

Tillverkning av merparten av våra produkter görs av systerbolaget Söve AS. Företaget har tilverkat lek och parkutrustning sedan 1973. Söve AS har ett väl utarbetat kvalitetssäkringsarbete för produktion och lagerhantering.

Rulla till toppen